green-header

Информация за разходите

 

Вашата инвестиция в дялове на "ДСК Стабилност - Европейски акции 3" е свързана със следните разходи:

1.Транзакционни разходи – разходите, които поемате пряко при покупка и обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд

Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда през "отворения период".

През "отворения период" от дейността на Фонда (с продължителност около 2 месеца) :

При покупка на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") може да удържа такса в макс. размер до 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял.

При обратно изкупуване на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") не удържа такса.

Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на удостоверение от „Централен депозитар” АД за притежаваните дялове и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

През "ограничения период" от дейността на Фонда (с продължителност около 5 години):

При покупка на дялове - такса в размер на 5% от нетната стойност на активите на един дял.

При обратно изкупуване на дялове - такса в размер на 10% от нетната стойност на активите на един дял.

Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на удостоверение от „Централен депозитар” АД за притежаваните дялове и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

През "междинния период" от дейността на Фонда (с продължителност приблизително 1 месец):

При покупка на дялове - такса в размер на 1% от нетната стойност на активите на един дял.

При обратно изкупуване на дялове - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял.

Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на удостоверение от „Централен депозитар” АД за притежаваните дялове и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

Текущи разходи – годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите на „ДСК Стабилност - Европейски акции 3” и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Тези разходи се отразяват в Нетната стойност на активите на дял. Разходите за 2023 г., при различна инвестиционна стратегия и Правила на фонда, с предишно име „ДСК Алтернатива 2“, са както следва:

Такси, поемани от фонда в рамките на една година:*

Текущи разходи на ФондаКато % от средната годишна Нетната стойност на активите на Фонда
Такси за управление, други административни и оперативни
1.0 %
Разходи по сделки 
0.3 %
Общо
1.3%

 * Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2023 г. и са представени като процент от НСАД. Те могат да варират за различните години.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.