green-header

Какви са предимствата и рисковете?

Управление на средствата с акцент върху инвестиции предимно в акции, търгувани на чуждестранен и/или български регулиран пазар, от антициклични сектори - потребителски стоки, здравеопазване (в т.ч. фармация), комунални услуги, телекомуникации, недвижими имоти, петрол и газ и други. Фондът може да инвестира и в борсово търгуеми фондове (ETFs), инвестиращи преимуществено в акции на компании от тези сектори.

Инвеститорите във Фонда могат да търсят по-висока доходност за дългосрочно свободните си средства чрез диверсифициран портфейл при умерени или по-съществени текущи промени в стойността на вложението и висока ликвидност за ползване на средствата от Фонда.

Рисковете, свързани с инвестиране в този Фонд, могат да бъдат лихвен, валутен, риск от използване на деривати, управленски, инфлационен, оперативен, риск от концентрация, риск, свързан със съхраняването на активи и риск от осъществяване на сделки със свързани лица. По-подробна информация – в Проспекта на фонда.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.