Договорен фонд

Договорен фонд

Определение

Договорният Фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари.

Научи повече

Предимства

Минимизираните разходи и активното професионално управление дават възможност за реализиране на значително по-атрактивна доходност за отделния инвеститор в сравнение със самостоятелното инвестиране.

Научи повече

Нетна стойност на активите и цени на дялове

Нетна стойност на активите, нетна стойност на активите на дял, емисионна стойност на дял, цена на обратно изкупуване на дял.

Научи повече

Данъчно облагане

Доходите от сделки с дялове на Договорните Фондове (реализирана капиталова печалба) в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на Фондовата Борса се облагат по общия ред, като доходи от сделки с ценни книжа.

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.