green-header

Как се управляват средствата?

Основните инвестиционни цели на "ДСК Растеж" са, както следва:

  • нарастване на стойността на инвестициите на Фонда посредством реализиране на максимално възможния доход при поемане на умерен до висок риск;
  • осигуряване на ликвидност за инвестициите на клиентите на Фонда.
Инвестиционната стратегия на "ДСК Растеж" предвижда реализиране на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от акции и дългови финансови инструменти, доколкото пазарните условия го позволяват. По отношение на Фонда не се предвижда изграждане на териториална и отраслова специализация на инвестициите.

 

С оглед постигане на инвестиционните цели на "ДСК Растеж", управляващото дружество ("ДСК Управление на активи" АД) инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни акции и дялови ценни книжа с потенциал за растеж на цените им, търгувани на регулирани пазари в България и в чужбина. В тази група попадат акции на дружества, които разработват нови продукти и услуги или разширяват пазарния си дял и присъствието си на нови пазари. Подходящо за постигане на целите на Фонда е инвестирането в акции, които, според преценката на инвестиционните консултанти на Дружеството, са подценени от пазара и прогнозният им доход е над средния.

Подробна информация за инструментите, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда и неговата инвестиционна стратегия може да намерите в чл. 6а - чл. 8б от Правилата на Фонда.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.