Какво представлява Договорният Фонд

Какво представлява Договорният Фонд

Договорният фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари, която е широко разпространена в развитите страни. Инвеститорите предоставят средствата си за управление в Договорния фонд, като срещу това получават дялове на фонда. Броят дялове, притежавани от инвеститора, удостоверява каква част от общия размер на активите на Договорния фонд притежава собственикът им. По искане на притежателите на дялове, Фондът изкупува обратно своите дялове по цена, базирана на нетната стойност на активите му.
Дейността на Договорния фонд, включително управлението на активите му, се осъществява от управляващо дружество, което е лицензирано и контролирано от Комисията за финансов надзор. Управляващото дружество разполага с екип от професионалисти в областта на управление на инвестициите и действа в интерес на всички притежатели на дялове от фонда - инвестира набраните парични средства в различни финансови инструменти, управлява и оптимизира съотношението "риск/доходност" чрез подбор на разнообразни финансови инструменти в съответствие с инвестиционната стратегия, описана в проспекта на съответния Договорен фонд.

Основни видове Договорни фондове според инвестиционната стратегия:

  • Високодоходен/Рисков Фонд - активите на този фонд представляват предимно инвестиции в акции.
  • Балансиран Фонд - активите на фонда се разделят основно между инвестиции в акции, облигации и държавни ценни книжа.
  • Консервативен Фонд - активите на този фонд се инвестират основно в държавни ценни книжа, облигации, банкови депозити и в малка степен - в акции.
  • Фонд в облигации - активите на този фонд се инвестират основно в държавни ценни книжа, облигации, банкови депозити;
  • Фонд на паричния пазар - активите на този фонд се инвестират основно в краткосрочни държавни ценни книжа и банкови депозити.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.