blue-header

Какво представлява Договорният Фонд

Договорният фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари, която е широко разпространена в развитите страни. Инвеститорите предоставят средствата си за управление в Договорния фонд, като срещу това получават дялове на фонда. Броят дялове, притежавани от инвеститора, удостоверява каква част от общия размер на активите на Договорния фонд притежава собственикът им. По искане на притежателите на дялове, Фондът изкупува обратно своите дялове по цена, базирана на нетната стойност на активите му.
Дейността на Договорния фонд, включително управлението на активите му, се осъществява от управляващо дружество, което е лицензирано и контролирано от Комисията за финансов надзор. Управляващото дружество разполага с екип от професионалисти в областта на управление на инвестициите и действа в интерес на всички притежатели на дялове от фонда - инвестира набраните парични средства в различни финансови инструменти, управлява и оптимизира съотношението "риск/доходност" чрез подбор на разнообразни финансови инструменти в съответствие с инвестиционната стратегия, описана в проспекта на съответния Договорен фонд.

Основни видове Договорни фондове според инвестиционната стратегия:

  • Високодоходен/Рисков Фонд - активите на този фонд представляват предимно инвестиции в акции.
  • Балансиран Фонд - активите на фонда се разделят основно между инвестиции в акции, облигации и държавни ценни книжа.
  • Консервативен Фонд - активите на този фонд се инвестират основно в държавни ценни книжа, облигации, банкови депозити и в малка степен - в акции.
  • Фонд в облигации - активите на този фонд се инвестират основно в държавни ценни книжа, облигации, банкови депозити;
  • Фонд на паричния пазар - активите на този фонд се инвестират основно в краткосрочни държавни ценни книжа и банкови депозити.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.