green-header

ДСК Стабилност - Европейски акции 5

предишно наименование (до 6/01/2024 г.) - ДСК Хоризонт 2035

Месечен бюлетин - м. май, 2024

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Виж повече

Какви са предимствата и рискове ?

"ДСК Стабилност - Европейски акции 5" е национален договорен фонд, чиито основни инвестиционни цели са защита на нарастването на стойността на инвестициите - нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 102% от нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „отворения период”), както и (по възможност) нарастване на стойността на над защитения размер чрез осигуряване на експозиция към индекси върху акции на европейски компании.

Съгласно действащото законодателство, фондът е национален инвестиционен фонд, което е различно от колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ.  Фондът попада в категория на риска 3 от общо 7, което съответства на среднонисък риск.

Научи повече

 

 

С оглед постигането на инвестиционните цели дейността на Фонда е разделена на отделни цикли, всеки от които включва два основни периода, наречени условно „отворен” и „ограничен”.

alternative-contract
72pxbig_calendar

 

Фондът текущо е в „ограничен период"

72pxbig_tick
"Ограниченият период" започва от 2 март 2024 г.  и продължава до 18 декември 2026 г., включително
72pxbig_hand
Първият „междинен период“, в рамките на „ограничения период“, ще бъде през ноември, 2024 г. 

За кого е подходящ?

"ДСК Стабилност - Европейски акции 5" е подходящ за много широк кръг инвеститори, които:

  • предпочитат управление на вложените средства с възможности за реализиране доходност, частично обвързана с развитието на европейския  капиталов пазар;
  • имат възможност да влагат средства за период от около 3 години с цел постигане на желания резултат;
  • се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в дългосрочен план.

Научи повече

Как се управляват средствата?

Основни цели - защита на нарастването на стойността на инвестираните средства при определени условия

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция може да бъде свързана с определени разходи през различните периоди от дейността на Фонда 


Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Стабилност - Европейски акции 5” по една сделка е 500 лева. 

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.