green-header

Условия за обратно изкупуване на дялове

Подаването и изпълнението на поръчка за обратно изкупуване на дялове от фондовете, управлявани от "ДСК Управление на активи" АД, може да стане по един от следните начини:

“Поръчка за брой дялове”
Към момента на приемане на поръчката клиентът следва да притежава необходимия брой дялове за нейното изпълнение.

“Поръчка за стойност”
Към момента на приемане на поръчката клиентът следва да притежава годни за прехвърляне дялове, чиято стойност при обратно изкупуване, изчислена на база 90% от цената на обратно изкупуване на дял, определена за предходен работен ден преди приемане на поръчката, покрива заявената за изплащане сума.

Сумата, съответстваща на стойността на сделката, постъпва по сметка на клиента след регистрирането й в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на приемането на поръчката.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.