Условия за обратно изкупуване на дялове

Условия за обратно изкупуване на дялове

Подаването и изпълнението на поръчка за обратно изкупуване на дялове от договорните фондове, управлявани от "ДСК Управление на активи" АД, може да стане по един от следните начини:

“Поръчка за брой дялове”
Към момента на приемане на поръчката клиентът следва да притежава необходимия брой дялове за нейното изпълнение.

“Поръчка за стойност”
Към момента на приемане на поръчката клиентът следва да притежава годни за прехвърляне дялове, чиято стойност при обратно изкупуване, изчислена на база 90% от цената на обратно изкупуване на дял, определена за предходен работен ден преди приемане на поръчката, покрива заявената за изплащане сума.

Сумата, съотвестваща на стойността на сделката, постъпва по сметка на клиента след регистрирането й в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на приемането на поръчката.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.