blue-header

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Дяловете на Договорния Фонд са безналични финансови инструменти, регистрирани по сметки в „Централен Депозитар” АД. Те дават на притежателя си право върху съответна част от имуществото на фонда, включително при ликвидация на фонда, право на информация, както и право на обратно изкупуване.

Нетният доход от инвестиране на активите на Договорния Фонд се отразява в нарастване на нетната стойност на активите му, а от там и върху стойността на дяловете от Фонда.
Притежателите на дялове на Фонда могат да усвоят увеличената стойност на инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на дяловете) като продадат притежаваните от тях дялове на Фонда или на друго лице.

Нетната стойност на активите (НСА) на Договорния Фонд се изчислява като от стойността на всички негови активи се извади стойността на всички негови задължения.

Нетната стойност на активите на един дял се получава като НСА на Фонда се раздели на броя  дялове в обръщение.

Дялове на договорни фондове могат да бъдат закупувани от всички български и чуждестранни физически и юридически лица.

Минималната сума, предмет на една сделка по продажба или обратно изкупуване на дялове, е различна за всеки от Договорните Фондове, като информация за нея може да намерите в Проспека на съответния Фонд.
Ако стойността на притежаваните от инвеститора дялове е по-малка от минималната сума по една сделка за конкретния Договорен Фонд, той може да ги продаде обратно на Фонда с една поръчка.

Обратното изкупуване на дялове на Договорните Фондове се извършва през всеки работен ден. В изключителни случаи и ако обстоятелствата го налагат, в защита на интересите на инвеститорите, Договорният Фонд  може временно да спре обратното изкупуване на дялове. Поръчките за обратно изкупуване, които са подадени след момента на спиране на обратното изкупуване, не подлежат на изпълнение. В тези случаи обратното изкупуване на дялове се извършва чрез подаване на нови поръчки след неговото възобновяване.

Съгласно действащото законодателство инвеститорът получава парите си при обратно изкупуване на дялове до 10 дни след подаване на поръчката. Обичайната практика е минималния срок да бъде 2 работни дни.
Притежателите на дялове от Фондовете, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД, имат уникалната възможност да получават парите си още в работния ден, следващ деня на подаване на поръчката за обратно изкупуване.

Инвестиционният хоризонт е препоръчителен период за инвестиране във фонда с цел постигане оптимална доходност съгласно инвестиционната му стратегия. Фондовете с различен рисков профил имат различни препоръчителни инвестиционни хоризонти, които варират от няколко месеца до няколко години. По правило колкото по-високорисков е един фонд, толкова по-дълъг следва да бъде инвестиционния му хоризонт.

Цените за дяловете се обявяват всеки работен ден в клоновете на „Банка ДСК” ЕАД, където се дистрибутират Фондовете и на интернет страницата на „ДСК Управление на активи” АД. Информация за цените може да се получи и на телефон 0700 10 375 (на цената на един градски разговор).

При наследяване на дялове на договорен фонд имате възможност да:
1. задържите инвестираните средства във фонда с цел нарастване на тяхната стойност и да използвате тези средства по-късно
или
2. да подадете поръчка за обратно изкупуване на част или всички дялове.

Преди да изберете някой от двата варианта обаче е необходимо дяловете да се прехвърлят на Ваше име. Това става чрез прехвърлянето им по Ваша подсметка за финансови инструменти в „Централен депозитар” АД (http://www.csd-bg.bg). За целта следва да посетите офис на инвестиционен посредник, който извършва дейност на „регистрационен агент” (в списъка тези инвестиционни посредници са отбелязани с „Да” в колоната РА).

След като сте прехвърлили дяловете на Ваше име може да ги задържите:
1. по Ваша подсметка при инвестиционния посредник или
2. по Ваша подсметка при „ДСК Управление на активи” АД. За целта подавате нареждане за прехвърляне на дяловете до двете страни (инвестиционния посредник и ДСК УА). Нареждането за прехвърляне до „ДСК Управление на активи” АД може да се подаде във всяко поделение на Банка ДСК – точка на дистрибуция, като се заплаща такса, съгласно Тарифата на „ДСК Управление на активи” АД.

В случай че искате да направите обратно изкупуване (да получите тяхната стойност), дяловете задължително трябва да са прехвърлени по Ваша подсметка при „ДСК Управление на активи” АД. След това може да подадете поръчка за обратно изкупуване във всяко поделение на Банка ДСК, което е  точка на дистрибуция на дялове на договорни фондове.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.