green-header

Какви са предимствата и рисковете?

Възможност за клиентите да търсят по-високи резултати в управлението на средствата си средносрочен или дългосрочен план, чрез разнобразен и професионално управляван портфейл, съставен предимно от акции, търгувани на чуждестранни капиталови пазари. 

Разнообразен микс от инвестиции в акции на мултинационални компании без конкретен фокус в отделни икономически сектори, допълнен от различни борсово-търгуеми фондове (ETFs), чрез които се оптимизира съотношението "риск-възвращаемост" на инвестициите. 

Рисковете, свързани с инвестиране в този Фонд, могат да бъдат лихвен, валутен, риск от използване на деривати, управленски, инфлационен, оперативен, риск от концентрация, риск, свързан със съхраняването на активи и риск от осъществяване на сделки със свързани лица. По-подробна информация – в Проспекта на фонда.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.