Какви са предимствата?

Какви са предимствата?

Възможност за клиентите да търсят по-високи резултати в управлението на средствата си средносрочен или дългосрочен план, чрез разнобразен и професионално управляван портфейл, съставен предимно от акции, търгувани на чуждестранни капиталови пазари. 

Разнообразен микс от инвестиции в акции на мултинационални компании без конкретен фокус в отделни икономически сектори, допълнен от различни борсово-търгуеми фондове (ETFs), чрез които се оптимизира съотношението "риск-възвращаемост" на инвестициите. 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.