green-header

Какви са предимствата?

Възможност за клиентите да търсят по-високи резултати в управлението на средствата си средносрочен или дългосрочен план, чрез разнобразен и професионално управляван портфейл, съставен предимно от акции, търгувани на чуждестранни капиталови пазари. 

Разнообразен микс от инвестиции в акции на мултинационални компании без конкретен фокус в отделни икономически сектори, допълнен от различни борсово-търгуеми фондове (ETFs), чрез които се оптимизира съотношението "риск-възвращаемост" на инвестициите. 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.