Как се управляват средствата?

Как се управляват средствата?

Основните инвестиционни цели на "ДСК Баланс" са :

  • нарастване на стойността на инвестициите посредством реализиране на максимално възможния доход при поемане на умерен риск;
  • осигуряване ликвидност на инвестициите на клиентите на Фонда.

Инвестиционната стратегия на "ДСК Баланс" предвижда реализиране на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа, други финансови инструменти и парични средства. По отношение на ДСК Баланс не се предвижда изграждане на териториална и отраслова специализация на инвестициите.
С оглед постигане на инвестиционните цели на "ДСК Баланс" управляващото дружество ("ДСК Управление на активи" АД) инвестира набраните средства преимуществено в ликвидни акции, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България и в по-малка степен в акции, търгувани на чуждестранни пазари, с потенциал за растеж на цените, както и в дългови финансови инструменти и инструменти с фиксирана доходност.
Подробна информация за инструментите, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда и неговата инвестиционна стратегия може да намерите в чл. 6а - чл. 8б от Правилата на Фонда.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.