green-header

Как се управляват средствата?

Основните инвестиционни цели на "ДСК Баланс" са :

  • нарастване на стойността на инвестициите посредством реализиране на максимално възможния доход при поемане на умерен риск;
  • осигуряване ликвидност на инвестициите на клиентите на Фонда.

Инвестиционната стратегия на "ДСК Баланс" предвижда реализиране на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа, други финансови инструменти и парични средства. По отношение на ДСК Баланс не се предвижда изграждане на териториална и отраслова специализация на инвестициите.
С оглед постигане на инвестиционните цели на "ДСК Баланс" управляващото дружество ("ДСК Управление на активи" АД) инвестира набраните средства преимуществено в ликвидни акции, допуснати до или търгувани на регулиран пазар в България и в по-малка степен в акции, търгувани на чуждестранни пазари, с потенциал за растеж на цените, както и в дългови финансови инструменти и инструменти с фиксирана доходност.
Подробна информация за инструментите, които могат да бъдат включени в портфейла на Фонда и неговата инвестиционна стратегия може да намерите в чл. 6а - чл. 8б от Правилата на Фонда.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.