За кого е подходящ?

За кого е подходящ?

Фондът може да бъде подходящ за широк кръг инвеститори / клиенти (граждани, фирми, институции), които: 

  • предпочитат  нискорисково управление на средствата с по-малки текущи промени (покачване или спадане) в стойността на вложените средства;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия резултат;
  • се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в средносрочен план;
  • искат да се възползват от възможностите, които може да предостави професионално управляван портфейл от разнообразни дългови инструменти.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.