green-header

За кого е подходящ?

Фондът може да бъде подходящ за широк кръг инвеститори / клиенти (граждани, фирми, институции), които: 

  • предпочитат  нискорисково управление на средствата с по-малки текущи промени (покачване или спадане) в стойността на вложените средства;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия резултат;
  • се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в средносрочен план;
  • искат да се възползват от възможностите, които може да предостави професионално управляван портфейл от разнообразни дългови инструменти.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.