green-header

Какви са предимствата и рисковете?

Разнообразен портфейл от акции, който предлага висока ликвидност за клиентите. Инвестира основно в акции, търгувани на предимно на регулиран пазар в България и по-малко в чужбина, които са анализирани като активи с потенциал за ръст на цените, текущо подценени от пазара, с прогнозен доход над средния за пазара и/или индустрията.

Подходяща инвестиция при преследване на възможно най-висока възвращаемост при по-съществени текущи отклонения (покачване или спад) в стойността на вложението. Подходящ при търсене на по-съществени резултати в дългосрочен период. 

Разнообразни инвестиции в различни икономически отрасли и/или регионални пазари;  

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.