Какви са предимствата?

Какви са предимствата?

Разнообразен портфейл от акции, който предлага висока ликвидност за клиентите. Инвестира основно в акции, търгувани на предимно на регулиран пазар в България и по-малко в чужбина, които са анализирани като активи с потенциал за ръст на цените, текущо подценени от пазара, с прогнозен доход над средния за пазара и/или индустрията.

Подходяща инвестиция при преследване на възможно най-висока възвращаемост при по-съществени текущи отклонения (покачване или спад) в стойността на вложението. Подходящ при търсене на по-съществени резултати в дългосрочен период. 

Разнообразни инвестиции в различни икономически отрасли и/или регионални пазари;  

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.