За кого е подходящ?

За кого е подходящ?

„ДСК Глобални компании“ може да бъде подходящ за клиенти, които търсят:

  • инвестиция, чиито резултат отразява възможностите на развитите капиталови пазари в чужбина и се стремят към по-висока доходност чрез движението на цените на акции на глобални компании;
  • разнообразен (диверсифициран) портфейл с голям брой различни акции на глобални компании и/или борсово търгуеми фондове, чрез които да оптимизират съотношението "риска-доходност", дори и за малки по размер вложения;
  • начин да инвестират средства в средносрочен и дългосрочен план, но с възможност за изтеглянето им (частично или изцяло) по всяко време без това да се отразява на натрупания до този момент резултат.
  • искат да се възползват от възможностите, които може да предостави професионално управляван портфейл, съставен предимно от разнообразни акции на чуждестранни компании и/или инструменти, свързани с акции.

    Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.