green-header

За кого е подходящ?

„ДСК Глобални компании“ може да бъде подходящ за клиенти, които търсят:

  • инвестиция, чиито резултат отразява възможностите на развитите капиталови пазари в чужбина и се стремят към по-висока доходност чрез движението на цените на акции на глобални компании;
  • разнообразен (диверсифициран) портфейл с голям брой различни акции на глобални компании и/или борсово търгуеми фондове, чрез които да оптимизират съотношението "риска-доходност", дори и за малки по размер вложения;
  • начин да инвестират средства в средносрочен и дългосрочен план, но с възможност за изтеглянето им (частично или изцяло) по всяко време без това да се отразява на натрупания до този момент резултат.
  • искат да се възползват от възможностите, които може да предостави професионално управляван портфейл, съставен предимно от разнообразни акции на чуждестранни компании и/или инструменти, свързани с акции.

    Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.