ДСК Растеж

Месечен бюлетин - м. юни, 2024

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Виж повече

Какви са предимствата и рисковете?

Управление на средства, което предлага възможност за резултат в дългосрочен период чрез инвестиции предимно в разнообразни акции и инструменти, свързани с акции. 

 

Научи повече

Подходящ при търсене на максимални резултати в дългосрочен период с възможни по-значителни текущи промени (покачване или спад) в стойността на вложението.

Широк набор от инвестиции, предимно в акции и инструменти, свързани с акции, с разнообразна отраслова специфика.

 
72pxbig_calendar
Комбинация от висока ликвидност и възможности за доходност при управлението на Вашите средства
72pxbig_tick
Активно управляван портфейл, съставен предимно от акции и инструменти, свързани с акции
72pxbig_hand
Възможност за периодични инвестиции при по-ниски разходи за покупка на дялове

За кого е подходящ?

“ДСК Растеж” може да бъде подходящ за клиенти / инвеститори, които търсят възможности да реализират максимално висок резулт от управление на средствата си в дългосрочен период при възможни по-съществени текущи промени в стойността на вложените средства.

Научи повече

Как се управляват средствата?

Инвестира предимно в ликвидни акции с потенциал за растеж на цените, търгувани на регулирани пазари в България и в чужбина

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция е свързана с разходи при покупка на дялове и оперативни разходи. 

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Растеж” по една сделка е 100 лева.

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.