ДСК Растеж

ДСК Растеж

Месечен бюлетин - м. Септември, 2021

Виж повече

Профил на Фонда

Възможна по-ниска доходност

Възможна по-висока доходност

Нисък риск

Висок риск

Какви са предимствата?

Управление на средства, което предлага възможност за резултат в дългосрочен период чрез инвестиции предимно в разнообразни акции и инструменти, свързани с акции. 

 

Научи повече

Подходящ при търсене на максимални резултати в дългосрочен период с възможни по-значителни текущи промени (покачване или спад) в стойността на вложението.

Широк набор от инвестиции, предимно в акции и инструменти, свързани с акции, с разнообразна отраслова специфика.

 
72pxbig_calendar
Комбинация от висока ликвидност и възможности за доходност при управлението на Вашите средства
72pxbig_tick
Активно управляван портфейл, съставен предимно от акции и инструменти, свързани с акции
72pxbig_hand
Възможност за периодични инвестиции при по-ниски разходи за покупка на дялове

За кого е подходящ?

“ДСК Растеж” може да бъде подходящ за клиенти / инвеститори, които търсят възможности да реализират максимално висок резулт от управление на средствата си в дългосрочен период при възможни по-съществени текущи промени в стойността на вложените средства.

Научи повече

Как се управляват средствата?

Инвестира предимно в ликвидни акции с потенциал за растеж на цените, търгувани на регулирани пазари в България и в чужбина

Научи повече

Информация за разходите

Вашата инвестиция е свързана с разходи при покупка и обратно изкупуване на дялове и оперативни разходи. 

Научи повече

Инвестиция и доходност

Минималната сума за инвестиране в дялове на “ДСК Растеж” по една сделка е 100 лева.

Научи повече

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.