Какви са предимствата?

Какви са предимствата?

“ДСК Стандарт” осигурява на инвеститорите нискорисков диверсифициран портфейл и висока ликвидност. Фондът предлага възможност за покачване на стойността на вложените средства чрез подходящ микс от качествени ДЦК, корпоративни облигации и инструменти на паричния пазар, включени в портфейла му. Фондът не инвестира в акции.  

Консервативното управление на средствата, в съчетание с нулевите такси при покупка и обратно изкупуване на дялове, позволява Фондът да се използва за ефективно управление на средства в средносрочен период с хоризонт от около или над 1-3 години 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.