green-header

Нискорискови фондове

Консервативни стратегии – ДСК Консервативен фонд


Консервативно управляван портфейл от дългови инструменти с възможност за ограничени вложения в дялови финансови инструменти (акции, борсово-търгуеми фондове, насочени към акции - до 20% от активите)
Нискорискови фондове в облигации – ДСК Стандарт, ДСК Евро Актив

Основните цели на тези фондове са нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на нисък риск, както и осигуряване на максимална ликвидност за инвеститорите. Фондовете инвестират преимуществено в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.