green-header

Смесени фондове

Консервативни стратегии – ДСК Консервативен фонд

Консервативно управляван портфейл от дългови инструменти с възможност за ограничени вложения в дялови финансови инструменти (акции, борсово-търгуеми фондове, насочени към акции - до 20% от активите)

 

Стратегия „Абсолютна доходност“ - ДСК Динамика

Този начин на управление на инвестициите дава възможност на инвеститорите да използват потенциала на Фонда за реализиране на доходност както при възходящ капиталов пазар, така и при негативен тренд на икономическия цикъл.

Стратегията предвижда реализиране на капиталови печалби, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. Фондът ще прилага гъвкава инвестиционна политика като може да инвестира във всички класове активи, търгувани на финансовите и капиталовите пазари в страната и чужбина, в това число и в деривативни финансови инструменти.

ДСК Баланс

Широк набор от инвестиции в различни видове финансови инструменти, които имат разнообразна териториална и отраслова специфика.
Управление на средства, което предлага възможност за резултат в средносрочен и дългосрочен период чрез балансирана комбинация от основните видове финансови инструменти - акции, облигации, депозити.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.