Фондове в облигации

Фондове в облигации

Краткосрочни фондове в облигации – ДСК Алтернатива 1 ДСК Алтернатива 2  и ДСК Алтернатива


Тези фондове могат да инвестират активите при прилагане на консервативна стратегия с цел да се осигури предвидим растеж на цената на дяловете при малки флуктуации. При управлението на инвестициите могат да се използват основно банкови депозити и висококачествени дългови ценни книжа.


Нискорискови фондове в облигации – ДСК Стандарт, ДСК Евро Актив

Основните цели на тези фондове са нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на нисък риск, както и осигуряване на максимална ликвидност за инвеститорите. Фондовете инвестират преимуществено в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.