Защитени фондове

Защитени фондове

ДСК Стабилност – Европейски акции,  ДСК Стабилност – Немски акции

Основни инвестиционни цели на тези фондове са защитата на стойността на инвестираните средства от клиентите при запазване/задържане на инвестицията през ограничения период от дейността на Фонда и доколкото е съвместимо с това - нарастване на стойността на инвестициите, обвързана с поскъпването на индекси на акции на европейски / немски компании.

С цел осъществяване на инвестиционната стратегия и постигане на инвестиционните цели дейността на тези фондове е разделена на отделни цикли, всеки от които ще включва два основни периода, наречени условно „отворен” и „ограничен”.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.