green-header

Фондове в акции

ДСК РастежДСК Глобални компании

Основни инвестиционни цели на тези фондове са нарастване стойността на инвестициите чрез реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност за инвеститорите в техните дялове.

Фондовете в тази група се различават помежду си по структурата на портфейла -  различни финансови инструменти, включени в портфейла, различни тегло на акциите в портфейла и/или различна териториална специфика (български или чуждестранни финансови пазари).
ДСК-ОТП Премиум Микс

Фондът дава възможност за клиентите да се възползват от прецизна и ефективна комбинация от доказали се във времето фондове, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт“, които инвестират в разнообразни активи като акции, облигации, суровини/стоки, деривати и други, търгувани на различни пазари в цял свят. Той представлява готов „пакет“ от други фондове, чрез който клиентите ползват професионален опит и експертиза на успешни портфолио-мениджъри и инвестиционни възможности по цял свят и така осигурява голямо разнообразие на инвестиции, от които зависят резултатите на „ДСК - ОТП Премиум Микс“.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.