Фондове в акции

Фондове в акции

ДСК РастежДСК БалансДСК Глобални защитни компанииДСК Глобални компании

Основни инвестиционни цели на тези фондове са нарастване стойността на инвестициите чрез реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност за инвеститорите в техните дялове.

Отделните фондове в тази група се различават помежду си по структурата на портфейла -  различни финансови инструменти, включени в портфейла, различни тегло на акциите в портфейла, различна териториална специфика (български или чуждестранни финансови пазари) и/или отраслова специфика.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.