green-header

Фондове в акции

ДСК РастежДСК БалансДСК Глобални защитни компанииДСК Глобални компании

Основни инвестиционни цели на тези фондове са нарастване стойността на инвестициите чрез реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност за инвеститорите в техните дялове.

Отделните фондове в тази група се различават помежду си по структурата на портфейла -  различни финансови инструменти, включени в портфейла, различни тегло на акциите в портфейла, различна териториална специфика (български или чуждестранни финансови пазари) и/или отраслова специфика.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.