Какви са предимствата?

Какви са предимствата?

Управление на средствата с акцент върху инвестиции предимно в акции, търгувани на чуждестранен и/или български регулиран пазар, от антициклични сектори - потребителски стоки, здравеопазване (в т.ч. фармация), комунални услуги, телекомуникации, недвижими имоти, петрол и газ и други. Фондът може да инвестира и в борсово търгуеми фондове (ETFs), инвестиращи преимуществено в акции на компании от тези сектори.

Инвеститорите във Фонда могат да търсят по-висока доходност за дългосрочно свободните си средства чрез диверсифициран портфейл при умерени или по-съществени текущи промени в стойността на вложението и висока ликвидност за ползване на средствата от Фонда.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.