ДСК Стабилност - Немски акции

ДСК Стабилност - Немски акции

Нетна стойност на активите на дял (НСАД) 1.20009 BGN

Цени / стойност на дял

Покупка на дялове Обратно изкупуване на дялове

1.26009 BGN

1.08008 BGN

Такси на дистрибутора (Банка ДСК), съгласно негова Тарифа, за продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, които не са включени в посочените по-горе стойности на дял

При поръчки за покупка на дялове При поръчка за обратно изкупуване на дялове

5,000% от НСАД

10,000% от НСАД

Цените са валидни за поръчки, приети на 21.10.2021

Минимална стойност на една поръчка 500 BGN. Информация може да се получи от Call Center на "Банка ДСК" ЕАД на тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор или на *2375 на цени, съгласно тарифния Ви план към Мобилния оператор.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.