green-header

Какви са предимствата и рисковете?

"ДСК Стабилност - Еврооблигации" има за цел защита на нарастването на стойността на инвестициите - нетната стойност на активите на един дял (НСАД), изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 103% от НСАД, изчислена към последния работен ден от „отворения период”, както и по възможност - нарастване на над защитения размер при поемане на нисък риск.

Инвестирането в дялове на Фонда е свързано с поемане на нисък риск и е свързано с определени рискове, като пазарен кредитен, ликвиден, лихвен, оперативен риск и др. Подробно описание на рисковете е представено в Раздел „Рисков профил и рискови фактори” от Проспекта на Фонда и инвеститорите следва да се запознаят с тях, преди да вземат инвестиционно решение.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.