green-header

За кого е подходящ?

"ДСК Стабилност - Еврооблигации" е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които:

  • търсят инвестиция с нисък риск, при която има защитено нарастване в стойността на първоначално вложената сума, при условие, че дяловете се купуват и продават само през „отворените периоди”;
  • предпочитат управление на средствата с възможности за доходност, обвързана основно с дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, друга държава членка или трета държава;
  • имат възможност да влагат средства за период от около 3 години с цел постигане на желания резултат;
  • се стремят да повишат дохода от свободните си парични средства в дългосрочен план.

Ние считаме, че дяловете на Фонда са подходящи за много широк кръг инвеститори - както за физически лица, разполагащи с по-малки по размер средства, които не желаят да поемат значим инвестиционен риск, така и за юридически лица, опериращи с по-голям размер на средствата.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.