Какви са предимствата?

Какви са предимствата?

“ДСК Алтернатива” предлага на клиентите (инвеститорите) висока ликвидност и минимални флуктуации в стойността на дяловете чрез инвестиции в подходящ микс предимно от качествени ДЦК и инструменти на паричния пазар и в по-малка степен  - корпоративни облигации, които формират портфейла на Фонда. 

Консервативното управление на средствата определя и по-кратък препоръчителен инвестиционен хоризонт от около 1 година за вложените във Фонда средства. В съчетание с нулевите такси при покупка и обратно изкупуване на дялове това позволява на инвеститорите да управляват масимално ефективно краткосрочно свободните си средства.

При подаване на поръчка за обратно изкупуване сумата, съотвестващата на стойността на сделката, постъпва по сметка на клиента след регистрирането й в "Централен депозитар" АД, което обичайно се извършва до края на работния ден, следващ деня на приемането на поръчката.

 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.