green-header

Новини

News image

От 17 юни 2024 г. започва „отворен период“ на ДФ "ДСК Стабилност 6"

„ДСК Стабилност 6“ е договорен фонд, чийто основни инвестиционни цели са защита на нарастването на стойността на инвестициите - нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 102% от нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „отворения период”. За изпълнение на инвестиционните цели, дейността му е условно разделена на периоди – „отворен“ и „ограничен“. По време на „отворения период“, който ще е с продължителност около 3 месеца, фондът активно ще набира средства от инвеститорите. През „ограничения период“, който ще е с продължителност около 3 години, той ще осъществява своите основни цели. 

В допълнение към основната си цел, Фондът дава възможност и за нарастване на стойността над защитения размер чрез експозиция към индекс/и върху акции на европейски компании - при евентуално покачване на стойността на индекса/и в края на „ограничения период“, чрез използването на деривативни финансови инструменти. Стратегията на Фонда предвижда чрез тези инструменти той да участва в евентуалното повишаване на стойността на базовия актив, върху който са закупени съответните деривативни инструменти, но същевременно да бъде предпазен от понижаване на стойността на базовия актив.

Фондът набира средства от клиентите през „отворен период“ от 17 юни 2024 г. до 13 септември 2024 г, включително. От следващия ден (14 септември 2024 г.) започва „ограничения период“, който продължава до 17 декември 2027 г. 

Инвестирането в дялове на „ДСК Стабилност 6“ е свързано с определени рискове, като пазарен кредитен, ликвиден, лихвен, оперативен риск и др. Подробно описание на рисковете е представено в Раздел „Рисков профил и рискови фактори” от  Проспекта на Фонда и инвеститорите следва да се запознаят с тях, преди да вземат инвестиционно решение.

 

 

Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Основния информационен документ преди вземането на окончателно инвестиционно решение. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език на следната хипервръзка:  https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf