green-header

Новини

News image

Промяна в максималния размер на таксите за 4 фонда, които може да събира Дистрибутора

„ДСК Управление на активи“ АД уведомява инвеститорите че считано от 19.12.2022 г. влизат в сила промени в Правилата на НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс”, НДФ „ДСК Хоризонт 2030”, НДФ „ДСК Хоризонт 2035” и НДФ „ДСК Хоризонт 2040” („Фондовете“).

Съгласно измененията в Правилата се променя максималният размер на таксите, които дистрибуторът „Банка ДСК“ АД ще може да начислява при продажба на дялове, както следва:

  • НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс”: до 1.5%
  • НДФ „ДСК Хоризонт 2030”: до 1.5%
  • НДФ „ДСК Хоризонт 2035”: до 1.5%
  • НДФ „ДСК Хоризонт 2040”: до 1.5%

Одобрените Правила на Фондовете, както и актуализираните Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите, (в сила от 19.12.2022 г.), може да намерите на интернет страница на „ДСК Управление на активи” АД https://dskam.bg/. В случай, че притежателите на дялове не са съгласни с промените в Правилата, те могат да продадат обратно дяловете си на съответния Фонд в периода до влизане в сила на промените в Правилата.

Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземането на окончателно инвестиционно решение. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език на следната хипервръзка: https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf.