green-header

Новини

News image

Междинен период от дейността на договорни фондове  „ДСК Стабилност – Немски акции" и „ДСК Стабилност – Европейски акции"

Във връзка с дейността договорни фондове „ДСК Стабилност – Немски акции" и „ДСК Стабилност – Европейски акции", уведомяваме инвеститорите в двата фонда, че считано от 1 ноември 2022 г. започва „междинен период” в рамките на настоящия „ограничен период“ от инвестиционния цикъл на всеки от фондовете, съгласно неговия проспект. С цел осъществяване на инвестиционната стратегия и постигане на инвестиционните цели, дейността им е разделена на отделни цикли, всеки от които включва периоди, наречени условно „отворен” и „ограничен”. Дяловете се продават и изкупуват обратно без прекъсване през всеки период, но се прилагат различни такси за сметка на инвеститорите при покупка и обратно изкупуване.

Съгласно Правилата на Фондовете, от 1 ноември 2022 г. до 30 ноември 2022 г. включително, („междинен период“) приложимите такси за покупка и обратно изкупуване на дялове и за двата фонда ще бъдат съответно 1.00% от НСАД и 2.00% от НСАД.

 

Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземането на окончателно инвестиционно решение. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език на следната хипервръзка: https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf