green-header

Новини

News image

Промяна в наименованието и Правилата на ДФ „ДСК Алтернатива”

С Решения от 13.07.2022 г. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промени в правилата на договорен фонд „ДСК Алтернатива”, които влизат в сила на 13.10.2022 г. Считано от тази дата се променя и наименованието на Фонда на „ДСК Стабилност – Европейски акции 2”.

Промените в правилата на фонда се отнасят до следното:

1. Промяна в инвестиционните цели, стратегия и политика на Фонда

Фондът ще се стреми да осигури защита на 100 (сто) на сто от стойността на инвестициите на притежателите на дялове, както и (по възможност) нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове над защитения размер посредством реализиране на максималния възможен доход от Фонда при поемане на нисък до умерен риск. Защита на 100 (сто) на сто от стойността на инвестицията означава нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 100 (сто) на сто от нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „отворения период”.

С оглед постигане на инвестиционните цели на Фонда, дейността му ще има цикличен характер, като всеки инвестиционен цикъл ще е с продължителност от около 4 години и ще включва два основни периода, наричани условно „отворен период” (с продължителност от около 2 месецa) и „ограничен период” (с продължителност от около 4 години). През двата ще се прилагат различни такси/ разходи за сметка на инвеститорите при издаване и обратно изкупуване на дяловете. С цел осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове, през „ограничения период” се предвиждат няколко „междинни периода”, с продължителност от около един месец, през които ще се прилагат по-ниски такси за сметка на инвеститорите при продажба и обратно изкупуване на дялове в сравнение с таксите при продажба и обратно изкупуване на дялове през останалата част от „ограничения период”.

Фондът ще инвестира преимуществено в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, от друга държава членка или трета държава, общински облигации, корпоративни облигации и/ или банкови депозити в кредитни институции със седалище в Република България, в друга държава членка или в трета държава. С цел осигуряване на капиталова печалба на инвеститорите Фондът може да инвестира и в други ликвидни финансови активи по смисъла на чл. 38 от ЗДКИСДПКИ, в т.ч. деривативни финансови инструменти. Фондът може да инвестира и в акции/ дялове на колективни инвестиционни схеми, със седалище в Република България или в чужбина.

Инвестиционният хоризонт на Фонда се променя на 4 г.

Управляващото дружество ще информира притежателите на дялове и останалите инвеститори за точната дата, на която ще започва всеки „отворен”/ „ограничен” и „междинен” период от инвестиционния цикъл на Фонда, най-малко 30 дни преди започването на съответния период чрез съобщения:

  • на всички „гишета”, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от Фонда;
  • на Интернет страницата на Управляващото дружество.

 

2. Промяна в рисковия профил на Фонда

Рисковият профил на Фонда ще се промени от „нисък” на „нисък до умерен” риск. Възможният по-висок риск на Фонда се базира на предвидените инвестиции в деривативни финансови инструменти. Същевременно основната част от активите на Фонда ще се инвестират в нискорискови инструменти, което води до понижаване на общия риск на Фонда.

3. Промяна в таксите при продажба и обратно изкупуване

При продажба на дялове Управляващото дружество включва в емисионната стойност на дяловете надбавка в размер, както следва:

a) за „отворения” период: 0.00% (нула);

б) за „ограничения” период: 5% (пет на сто) от нетната стойност на активите на един дял;

в) за „междинния” период: 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял.

Дистрибуторът начислява за сметка на инвеститора такси при продажбата на дялове на Фонда (отделно от горепосочената надбавка) в размер до:

a) за „отворения” период: 0.30% (нула цяло и тридесет стотни на сто) от нетната стойност на активите на един дял;

б) за „ограничения” и „междинния” период: 0.00% (нула).

При обратно изкупуване на дялове Управляващото дружество намалява цената на обратно изкупуване на дяловете с отбив в размер, както следва:

а) за „отворения” период: 0.00% (нула);

б) за „ограничения” период: 10% (десет на сто) от нетната стойност на активите на един дял;

в) за „междинния” период: 2% (две на сто) от нетната стойност на активите на един дял.

Дистрибуторът не начислява за сметка на инвеститорите такси при обратно изкупуване на дялове на Фонда.

Промените в Правилата на Фонда влизат в сила на 13.10.2022 г., когато започва и първият „отворен” период от инвестиционния цикъл на Фонда. Той ще продължи до 12.12.2022 г., съответно от 13.12.2022 г. започва първият „ограничен” период. В случай, че притежателите на дялове не са съгласни с промените в Правилата, те могат да продадат обратно дяловете си на Фонда в периода до влизане в сила на промените в Правилата.

Одобрените Правила на Фонда, както и актуализираните Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите, (в сила от 13.10.2022 г.), може да намерите на интернет страница на „ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg.

 

 

 

 

 

 

Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземането на окончателно инвестиционно решение. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език на следната хипервръзка: https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf .