green-header

Новини

News image

ДСК Взаимни Фондове отбелязаха най-голямото годишно нарастване на активите в историята си през 2021 година

Активите на фондовете, управлявани от „ДСК Управление на активи“ АД, достигнаха 363 милиона лева в края на годината.

Изминалата 2021 година бе белязана със засилен интерес от страна на домакинства и фирми към различните форми за инвестиции във финансови инструменти и управление на средства. Практически нулевите лихви по традиционните банкови депозити, дадоха силен тласък на колективните схеми за инвестиране и общите активи на местните фондове нараснаха с повече от 840 млн. лв. през годината.  
Значителна част от този ръст на пазара генерираха фондовете на „ДСК Управление на активи“, които се предлагат чрез клоновата мрежа на Банка ДСК. Активите на ДСК Взаимни Фондове се увеличиха със 171 милиона лева, което е най-голямото годишно изменение в историята им – ръст от почти 90% за дванадесет месечния период. 
Паралелно с натрупването на значителни по размер активи във фондовете, през годината „ДСК Управление на активи“ АД разшири гамата на предлаганите продукти с четири нови фонда. През юни стартира предлагането на фонд „ДСК-ОТП Премиум Микс“, който влага привлечените клиентски средства основно в други фондове, управлявани от „ОТП Фонд Мениджмънт“  - комбинация от доказали се във времето продукти, които, от своя страна, инвестират в разнообразни активи като акции, облигации, финансови инструменти (деривати) свързани със суровини/стоки и други, търгувани на различни пазари в цял свят. По този начин „ДСК – ОТП Премиум Микс“ дава на инвеститорите у нас готов „пакет“ от други фондове, чрез който те могат да се възползват от професионалния опит и експертиза на успешни портфолио-мениджъри и от инвестиционните възможности на различни регионални пазари и класове активи. През септември започна предлагането на уникален за страната ни, нов клас инвестиционни продукти – три фонда „ДСК Хоризонт“.  Иновативните фондове са от типа Target-date funds (фондове с „целева дата“) и имат за целта да дадат възможност на клиента да спестява и инвестира средства за реализиране на определена цел в предварително определен времеви хоризонт (например, за пенсиониране, за образование на децата и др.) без да ограничават възможността му да изтегля средства от фондовете и преди целевата дата. Специфично е, че средствата се инвестират в портфейл от активи с различен риск (акции, облигации и т.н.), който се преструктурира плавно и периодично, така че рискът да намалява с приближаването на целевата дата за използване на средствата. За целта фондовете ще формират портфейл предимно от различни борсово-търгуеми фондове (ETF), чрез които да следват глобално развитието на капиталовия пазар в дългосрочен план.
Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди. Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази интернет страница. Информацията е налична на български език.