green-header

Новини

News image

Промяна в Правилата на ДФ ДСК Стабилност – Европейски акции

С Решения от 07.12.2020 г. Комисията за финансов надзор одобри промени в правилата на договорен фонд ДФ ДСК Стабилност – Европейски акции, които влизат в сила на 04.01.2021 г.


Инвестиционните цели на ДФ ДСК Стабилност – Европейски акции се променят  - той ще се стреми да осигури защита на 99 (деветдесет и девет) на сто от стойността на инвестициите на притежателите на дялове, както и (по възможност) нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове над защитения размер посредством реализиране на максималния възможен доход при поемане на нисък до умерен риск.
„Защита на 99 (деветдесет и девет) на сто от стойността на инвестицията” означава нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 99 (деветдесет и девет) на сто от нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „отворения период”.


„ДСК Управление на активи” АД ще продължава да информира притежателите на дялове и останалите инвеститори за точната дата, на която ще започва всеки „отворен”/ „ограничен” период от инвестиционния цикъл на фондовете, както и за всеки „междинен” период в рамките на „ограничения” период, най-малко 30 дни преди започването на съответния период чрез съобщения:
 в офисите на „Банка ДСК” АД, в които се дистрибутират дяловете на фондовете;
 на Интернет страницата на Управляващото дружество.
В случай, че притежателите на дялове не са съгласни с промените в Правилата, те могат да продадат обратно дяловете си на фондовете в срока до влизане в сила на промените в Правилата.
Одобрените Правила на ДФ ДСК Стабилност – Европейски акции (в сила от 04.01.2021 г.) може да намерите в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на Фонда в рамките на работното им време и на интернет страница на „ДСК Управление на активи” АД (www.dskam.bg)