green-header

Новини

News image

УД „ДСК Управление на активи” АД получи нов лиценз от Комисията за финансов надзор

УД „ДСК Управление на активи” АД получи нов лиценз от Комисията за финансов надзор. С решение № 523 – УД от 17 август 2005 г. и решение № 550 – УД от 31 август 2005 г. КФН издаде нов лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „ДСК Управление на активи” АД, съгласно промените в чл. 202, ал. 1 и др. от ЗППЦК (ДВ, бр. 39 от 10 май 2005г). Управляващото Дружество бе първоначално лицензирано от КФН в края на 2004 г. (Решение № 862 – УД от 15 декември 2004 г. КФН).