green-header

Новини

News image

Съобщение за първия ограничен период (21 юни 2012 – 21 юни 2013 г.) за продажба и обратно изкупуване на дялове на ДФ “ДСК Стабилност – Европейски акции”

Във връзка с дейността на ДФ "ДСК Стабилност – Европейски акции","ДСК Управление на активи" АД уведомява инвеститорите, че:
Първият ограничен 12-месечен период от инвестиционния цикъл на Фонда, съгласно неговия проспект, започва от днес, 21 юни 2012 г. и ще продължи до  21 юни 2013 г., включително. През този период ще се прилагат такси в размер на 10% от стойността при покупка на дялове и 15% от стойността при обратно изкупуване на дялове на фонда.
Представените данни са на база проспект за първично публично предлагане на дялове на ДФ "ДСК Стабилност - Европейски акции", потвърден от КФН с решение № 213-ДФ/23.03.2012 г., който съдържа пълната информация за дейността на Фонда.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД "ДСК Управление на Активи" АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:30 ч. в офиса на Дружеството на адрес: София, ул. „Цар Калоян” №1, ет.4, в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg