green-header

Новини

News image

“Съобщение за първично публично предлагане на дялове на Договорен фонд “ДСК Стабилност – Европейски акции”

Управляващо дружество "ДСК Управление на активи" АД, гр. София (“Управляващото Дружество”) уведомява инвеститорите, че публично предлагане на дяловете на "ДСК Стабилност – Европейски акции" (“Фонда”) започва считано от 02 май 2012 г.

ДФ “ДСК Стабилност – Европейски акции” е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), чийто профил е с нисък до умерен риск.

С цел осъществяване на инвестиционната стратегия и постигане на инвестиционните цели на Фонда, дейността му ще бъде разделена на отделни цикли, всеки от които ще включва два периода, наречени условно „отворен” и „ограничен”.

Емисията дялове не е ограничена като размер, като към началото на публичното предлагане няма издадени дялове. Номиналната стойност на дяловете е 1 (един) лев.

Фондът издава (продава) и изкупува обратно само цели дялове.

Минималната стойност на всяка покупка на дялове е петстотин лева, което принципно се отнася и за сделките по обратно изкупуване на дялове.

Дяловете на Фонда се придобиват по емисионна стойност, равна на нетната стойност на активите на Фонда на един дял, увеличена с разходите по издаване (продажба) на дяловете в размер на 0.30 % (нула цяло и тридесет на сто) през „отворен” период и 10 % (десет на сто) през „ограничен” период.

Фондът изкупува обратно емитираните дялове по цена на обратно изкупуване, основана на нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по обратното изкупуване, в размер на 0.00 % (нула на сто) през „отворен” период и 15.00 % (петнадесет на сто) през „ограничен” период.

Нетната стойност на активите на един дял от Фонда се определя всеки работен ден съгласно действащото законодателство, правилата на Фонда и неговия проспект.

Инвеститорите могат да закупят дялове на Фонда всеки работен ден, но не по-късно от 17.00 часа, освен в случаите на временно спиране на емитирането.

Инвеститорите могат да купуват дялове в по-големите офиси на дистрибутора на дяловете на Фонда - “Банка ДСК” ЕАД, осигуряваща „гишета” на Управляващото Дружество (Приложение № 1 към проспекта на Фонда), а институционални инвеститори и от офиса на Управляващото дружество.

Инвеститорите - физически лица, които ползват услугата „ДСК Директ” на „Банка ДСК” ЕАД, могат да подават и електронни поръчки за покупка на дялове на Фонда, след подаване на поне една (първа) поръчка-договор на хартиен носител „на гише”.

Публичното предлагане на дялове на Фонда се извършва съгласно проспект за първично публично предлагане на дялове, потвърден от КФН с решение № 213-ДФ/23.03.2012 г. Проспектът съдържа освен подробна информация относно продажбата на дяловете и обратното им изкупуване и свързаните с тях плащания, също и информация за инвестиционните цели и стратегия на Фонда, основните рискове, свързани с инвестицията в неговите дялове и друга съществена за инвеститорите информация. Проспектът е на разположение на инвеститорите в офисите на “Банка ДСК” ЕАД, посочени в проспекта на Фонда, през работното им време и на електронната страница на УД "ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg.

Допълнителна информация можете да получите на адреса на УД “ДСК Управление на активи”, гр. София, ул. “Цар Калоян”, № 1, ет. 4, тел: (2) 930 10 00, лице за контакт Галина Димитрова от 9:00 до 17:30 ч.”