green-header

Новини

News image

Стартира нов договорен фонд, деноминиран в евро

„ДСК Управление на активи” АД, управляващо дружество на „ДСК Взаимни фондове”, стартира дистрибуцията на дялове на договорен фонд „ДСК Евро Актив” от днес. „ДСК Евро Актив” е колективна инвестиционна схема от отворен тип. Фондът ще инвестира в деноминирани в евро финансови инструменти, като корпоративни облигации, търгувани на регулиран пазар в България; ипотечни облигации, издадени от български банки; ценни книжа, издадени или гарантирани от България или друга държава от ЕС; банкови депозити, както и в други ликвидни финансови активи. По-малка част от активите на фонда ще бъдат инвестирани в акции и/или дялове на колективни инвестиционни схеми, инвестиращи в акции.

„ДСК Евро Актив” е с нискорисков профил и ще инвестира основно в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар. По-рисковите инвестиции като акции и дялове на други фондове, инвестиращи в акции, ще представляват не повече от 20% от портфейла на новия фонд.
Инвеститорите могат да купуват и продават обратно дяловете на фонда чрез 116 поделения на "Банка ДСК" в цялата страна. Сделките ще се извършват само в евро с минимална стойност от 50 евро. „ДСК Евро Актив” е атрактивен продукт и от гледна точка на ниските транзакционни разходи – 0,20% от сумата при покупка на дялове и 0,10% при обратно изкупуване на дяловете.