green-header

Новини

News image

Регулаторът одобри промени в правилата на Договорен Фонд „ДСК Баланс”

Регулаторът одобри промени в правилата на Договорен Фонд „ДСК Баланс” (с предишно наименование „ДСК Балансиран фонд”): промяна в устройствените правила на Фонда по чл. 192, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и в неговите правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите (Решение № 677 – ДФ на Комисията за финансов надзор от 02 ноември 2005 г).

Преди месец УД “ДСК Управление на активи” АД получи разрешение от КФН за организиране и управление на Фонда и одобри проспекта за публичното предлагане на неговите дялове (Решение № 621 – ДФ от 05 октомври 2005 г.). „ДСК Баланс” е колективна схема за инвестиране в акции, облигации и други финансови инструменти. Фондът е насочен към инвеститори, готови да поемат умерен инвестиционен риск с оглед възможността за реализирането на доходност, по-висока от доходността по банкови депозити.

От 1 декември 2005 г. ще започне дейността на „ДСК Баланс” и дяловете му ще се предлагат публично за закупуване чрез по-големите клонове на “Банка ДСК” АД. Инвеститорите ще могат да се запознаят с проспекта на Фонда и да получат допълнителна информация в по-големите офиси на “Банка ДСК” ЕАД, както и от Управляващото Дружество (тел: +359 (2) 942 70 24).