green-header

Новини

News image

Промяна в Правилата на "ДФ ДСК Стабилност – Европейски акции"

Комисията за финансов надзор одобри промени в правилата на договорен фонд „ДСК Стабилност – Европейски акции”, като най-общо измененията се отнасят до следното:

Продължителността на всеки инвестиционен цикъл се увеличава и ще бъде приблизително 5 (пет) години, като той отново ще включва два основни периода, наричани условно „отворен” период и „ограничен” период. Продължителността на „отворения” период ще бъде приблизително 1 (един) месец, а на „ограничения” период – приблизително 5 (пет) години. С цел осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове, през „ограничения” период се предвиждат няколко „междинни” периода, през които ще се прилагат по-ниски такси за сметка на инвеститорите при продажба и обратно изкупуване на дялове в сравнение с таксите при продажба и обратно изкупуване на дялове през останалата част от „ограничения” период. Всеки „ограничен” период ще включва 4 (четири) „междинни” периода с продължителност около 1 (един) месец, като началото на първия „междинен” период от инвестиционния цикъл ще е не по-късно от 12 (дванадесет) месеца след началото на „ограничения” период, а началото на всеки следващ „междинен” период ще e приблизително 12 (дванадесет) месеца след началото на предходния „междинен” период от същия „ограничен” период.
При инвестиране на активите на ДФ „ДСК Стабилност - Европейски акции” ще се цели осигуряване на защита на нарастването на стойността на инвестициите на притежателите на дялове във фонда и доколкото е съвместимо с горепосочената цел – нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове над защитения размер посредством реализиране на максималния възможен доход от Фонда при поемане на нисък до умерен риск. Защита на нарастване на стойността на инвестицията означава нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения” период, да бъде не по-ниска от 101 (сто и едно) на сто от нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „отворения” период. С цел осигуряване на капиталова печалба на инвеститорите Фондът може да инвестира част от активите си и в деривативни финансови инструменти, с която да се осигури експозиция към индекси върху акции на европейски компании.
Таксите за издаване и обратно изкупуване на дялове през „ограничения” период се намаляват и ще са съответно 5% и 10% от НСАД. През „междинния” период таксата за покупка на дялове ще бъде 1%, а за обратно изкупуване – 2% от НСАД.

Промените в правилата на Фонда влизат в сила на 01.02.2016 г., когато започва и първият „отворен” период от инвестиционния цикъл на Фонда. Той ще продължи до 29 февруари 2016 г., а от 01.03.2016 г. започва първият „ограничен” период.

„ДСК Управление на активи” АД ще информира притежателите на дялове и останалите инвеститори за точната дата, на която ще започва всеки „отворен”/ „ограничен” период от инвестиционния цикъл на Фонда, както и за всеки „междинен” период в рамките на „ограничения” период, най-малко 30 дни преди започването на съответния период чрез съобщения:
- на всички „гишета”, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от Фонда;
- на Интернет страницата на Управляващото дружество.

Одобрените Правила на ДФ „ДСК Стабилност – Европейски акции” (в сила от 01.02.2016 г.) може да намерите всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на „ДСК Управление на активи” АД на адрес: София, ул. „Алабин” № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg. Информацията е налична на български език.