green-header

Новини

News image

Промяна в наименованието и Правилата на ДФ ДСК Имоти

С Решения от 22.10.2019 г. Комисията за финансов надзор одобри промени в правилата на договорен фонд „ДСК Имоти”, които влизат в сила на 23.11.2019 г. Считано от тази дата се променя и наименованието на Фонда на „ДСК Глобални защитни компании”.
С измененията в Правилата на Фонда се разширява кръгът от инвестициите му, като се предвижда той да инвестира предимно в акции на дружества от секторите потребителски стоки, здравеопазване, комунални услуги, телекомуникации, недвижими имоти, нефт и газ, както и в борсово търгуеми фондове инвестиращи преимуществено в акции на компании от тези сектори. Промените в Правилата са направени с цел разширяване на инвестиционните възможности на Фонда и осигуряване на допълнителна диверсификация на портфейла му, като те няма да доведат до промяна в рисковия му профил.
В случай, че притежателите на дялове не са съгласни с промените в Правилата, те могат да продадат обратно дяловете си на Фонда в едномесечния срок преди влизане в сила на промените в Правилата.
Одобрените Правила на ДФ „ДСК Глобални защитни компании” (в сила от 23.11.2019 г.) може да намерите в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време, на интернет страница на „ДСК Управление на активи”АД- www.dskam.bg, както и в офиса на Управляващото дружество на адрес: София, ул. „Алабин” № 36, ет. 3, всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч.