green-header

Новини

News image

Нов „ограничен период“ от дейността на ДФ „ДСК Стабилност – Немски акции”

Във връзка с дейността на ДФ „ДСК Стабилност – Немски акции”, уведомяваме инвеститорите, че от 15 февруари 2020 г. започва нов „ограничен период“.  С цел осъществяване на инвестиционната стратегия и постигане на инвестиционните цели на Фонда, дейността му е разделена на отделни цикли, всеки от които включва периоди, наречени условно „отворен” и „ограничен”. Дяловете се продават и изкупуват обратно без прекъсване през всеки период, но „Банка ДСК“, която е дистрибутор на Фонда, прилага различни такси за сметка на инвеститорите при покупка и обратно изкупуване, определени в Тарифата ѝ. По време на предстоящият „ограничен период“ таксите на Дистрибутора са: 5% от нетната стойност на активите на дял при покупка на дялове и 10% от нетната стойност на активите на дял при обратно изкупуване на дялове.
С оглед осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове, през „ограничения ” период се предвиждат четири „междинни” периода. През тези периоди Дистрибуторът прилага различни такси за покупка и обратно изкупуване на дялове, съответно 1% и 2% от нетната стойност на активите на дял.
Настоящият „ограничен период“ на ДСК Стабилност – Немски акции“ започва от 15 февруари 2020 г. и продължава до 20 декември 2024 г., включително.
Проспектът и документът с ключовата информация за инвеститорите на ДФ „ДСК Стабилност – Немски акции”, както и друга информация, са достъпни всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на Дружеството на адрес: София, ул. „Алабин” № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК” ЕАД, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg Информацията е налична на български език.