green-header

Новини

News image

КФН издаде разрешение за Договорен Фонд „ДСК Растеж”

На 07.12.2005 г. Комисията за Финансов Надзор издаде разрешение на Управляващо Дружество “ДСК Управление на активи” АД за организиране и управление на Договорен Фонд “ДСК Растеж”. Основната цел на фонда е нарастване на стойността на инвестициите на притежатели на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестицията. Предвижда се до 80% от активите на фонда да бъдат инвестирани в акции на български и чуждестранни дружества приети за търговия на регулиран пазар.