green-header

Новини

News image

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ И ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ВЪВ ВСИЧКИ ДОГОВОРНИ ФОНДОВЕ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ УД „ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ“ АД

С Решения от 14.09.2020 г. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, одобри промени в правилата на договорните фондове, управлявани от управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД, които влизат в сила на 14.10.2020 г.

Промените са свързани с разширяване на обхвата на дейностите, делегирани от Управляващото дружество на  Банка ДСК АД в качеството на дистрибутор, а именно:
        а) Банка ДСК АД ще осигурява приключване на сделките по продажба и обратно изкупуване на дялове, включително осъществяване на сетълмента по тях;
        б)Банка ДСК АД ще води придобитите от инвеститорите дялове от фондовете по клиентски подсметки към своята сметка в Централен депозитар АД.
        в) Поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове ще се приемат и контакти с инвеститорите ще се осъществяват само в офисите на Банка ДСК - дистрибутор на дяловете.


След влизане в сила на промените в Правилата Управляващото дружество вече няма да приема поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове в своя офис. Освен това, Управляващото дружество вече няма да държи издадените дялове на фондовете по клиентски подсметки на инвеститорите към своята сметка в Централния депозитар; в общия случай, дяловете ще се държат по клиентски подсметки на притежателите на дялове, открити към сметката в Централния депозитар на Банка ДСК - дистрибутор на дяловете.

С влизане в сила на промените в Правилата:
        а) Дяловете на всеки заварен притежател на дялове, който към този момент има сключен Договор за покупка и обратно изкупуване на дялове на договорни фондове  с дистрибутора – Банка ДСК, ще бъдат прехвърлени служебно от клиентската подсметка на притежателя на дялове, открита към сметката на Управляващото дружество, по клиентска подсметка на притежателя на дялове, открита към сметката на дистрибутора Банка ДСК АД в Централен депозитар АД. Разходите по прехвърлянето ще бъдат за сметка на Управляващото дружество и дистрибутора.
        б) Дяловете на заварените притежатели на дялове, които към този момент нямат сключен договор с дистрибутора Банка ДСК, ще бъдат прехвърлени служебно от Управляващото дружество по лични сметки на притежателите на дялове в Централния депозитар. Разходите по прехвърлянето ще бъдат за сметка на Управляващото дружество.

Инвеститорите, които не желаят да запазят инвестицията си предвид промените, могат да продадат обратно дяловете си на съответния фонд в периода до влизане в сила на промените в Правилата, като подадат поръчка за обратно изкупуване по досегашния ред и при досегашните условия, най-късно до 13.10.2020 г. включително. Поръчките за обратно изкупуване, приети на 13.10.2020 г., ще бъдат изпълнени по досегашния ред и при досегашните условия, на цени, определени и обявени на следващия работен ден.

По технически причини, с оглед ефективно въвеждане на промените в модела на дистрибуция, Управляващото дружество уведомява инвеститорите и притежателите на дялове, че приемането на поръчки за обратно изкупуване на дялове на всички договорни фондове, управлявани от Управляващото дружество, ще бъде спряно на 14.10.2020 г. (сряда) до 18.10.2020 г. (неделя). За срока на временното спиране на обратното изкупуване се преустановява и издаването на дялове от договорните фондове.
Обратното изкупуване на дялове на всички договорни фондове ще бъде възобновено на 19.10.2020 г. (понеделник).
Емисионните стойности и цените на обратно изкупуване след възобновяване на обратното изкупуване ще бъдат обявени в работния ден, предхождащ възобновяването (на 16.10.2020 г.).

В допълнение към посочените по-горе промени, свързани с промяна в модела на дистрибуция на дяловете на договорните фондове, инвеститорите и притежателите на дялове следва да имат предвид, че в променените Правила се предвижда и промяна в разпределението на разходите, поемани от фондовете и от Управляващото дружество, като в оперативните разходи за сметка на фондовете, се включват и следните категории разходи:

 - възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет на фондовете, възнаграждението на консултанти, разходите за реклама и маркетинг и за контакти с инвеститорите;
 - текущите такси за надзор, такси за използване на търговски марки, за членство и други подобни на Комисията за финансов надзор, Централния депозитар и други държавни органи и институции, свързани с дейността на фондовете, както и други такси, посочени в Тарифата на Комисията за финансов надзор и на Централен депозитар.

По своя преценка Управляващото дружество може да поеме за своя сметка част или пълния размер на всички дължими от Фонда такси и други разходи.


Актуален пълен текст на одобрените Правила на фондовете (в сила от 14.10.2020 г.) може да намерите в поделенията на Банка ДСК, в които се дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време, на интернет страницата на „ДСК Управление на активи” АД: www.dskam.bg, както и в офиса на Управляващото дружество на адрес: София, ул. „Алабин” № 36, ет. 3, всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч.
По реда и на местата, посочени по-горе за инвеститорите и притежателите на дялове са достъпни и актуализираните проспекти на фондовете (в сила от 14.10.2020 г.).