green-header

Управление

Димитър Тончев

Член на УС
Димитър Христов Тончев е завършил специалност „Финанси” в Стопанска академия „Д.А.Ценов”, гр. Свищов, специализирал е икономика в Университета на Нотингам, Великобритания и е преминал редица квалификационни програми относно капиталови пазари, управление на активи и мениджмънт. 
От м. юни 2007 г. до м. май 2023 г. Димитър Тончев е Прокурист на „ДСК Управление на активи” АД. Димитър Тончев е Инвестиционен Консултант и Ръководител на отдел „Управление на портфейли” в Управляващото Дружество в периода м. януари 2005 г. – м. юни 2007 г. Преди това е бил Портфолио мениджър на ПОК „ДСК-Родина” АД (2004 г.). Бил е и експерт по инвестиции в „ДЗИ” АД, брокер и Прокурист на Инвестиционен Посредник „ДЗИ Инвест” АД (1996 - 2003 г.). 

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.