green-header

За "ДСК Управление на активи" АД

Управляващо Дружество “ДСК Управление на активи” АД е учредено (вписано в търговския регистър) на 22.12.2004 г. и притежава разрешение да извършва дейност като управляващо дружество, издадено с Решение на КФН № 862-УД от 15.12.2004 г. От 17.08.2005г. “ДСК Управление на активи“ АД притежава нов лиценз за управляващо дружество № 3-УД/19.09.2005 г., съобразен с промените в ЗППЦК (ДВ, бр. 39 от 2005г.), издаден с Решение на КФН № 523-УД. От 03.04.2017 г. „ДСК Управление на активи“ АД притежава нов лиценз за управляващо дружество № 53-УД/03.04.2017 г., съобразен със ЗДКИСДПКИ.

Предмет на дейност

управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително:


 • управление на инвестициите;
 • администриране на дяловете, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаи на извършване на дейност по управление на колективни инвестиционни схеми с произход от друга държава-членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност;
 • маркетингови услуги.

 “ДСК Управление на активи” АД може да предоставя и допълнителни услуги :


 • Управление на дейността на национални инвестиционни фондове;
 • Управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително на портфейл на предприятие за колективно инвестиране, в съответствие със сключен с клиента договор, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;
 • Инвестиционни консултации относно финансови инструменти;
 • Съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.

Разрешения за фондове от КФН

 • Договорен Фонд “ДСК Стандарт” - Разрешение № 3-ДФ/19.09.2005 г. издадено на база на Решение 525-ДФ/17.08.2005 г. на Комисията за Финансов Надзор
 • Договорен Фонд “ДСК Евро Актив” - Разрешение № 65-ДФ/08.10.2008 г. издадено на база на Решение 1141-ДФ/02.09.2008 г. на Комисията за Финансов Надзор
 • Договорен Фонд “ДСК Баланс” - Разрешение № 8-ДФ/21.11.2005 г. издадено на база на Решение 621-ДФ/05.10.2005 г. на Комисията за Финансов Надзор
 • Договорен Фонд “ДСК Растеж” - Разрешение № 14-ДФ/08.12.2005 г. издадено на база на Решение 750-ДФ/07.12.2005 г. на КФН
 • Договорен фонд  "ДСК Стабилност 6" (предходни наименования "ДСК Глобални защитни компании" и "ДСК Имоти") - разрешение за организиране и управление № 58–ДФ от 07.02.2008 г. от КФН, издадено на база на Решение 168-ДФ/06.02.2008 г. на КФН.  От м. декември 2019 г. фондът притежава ново разрешение № 193-ДФ/04.12.2019 г. от КФН, издадено на база на Решение 168-ДФ/06.02.2008 г. и Решение 1135-ДФ/22.10.2019 г. на КФН във връзка с промени на наименованието на фонда. От м. юли 2024 г. фондът притежава ново разрешение № 211-ДФ/08.07.2024 г. от КФН, издадено на база на Решение 168-ДФ/06.02.2008 г., Решение 1135-ДФ/22.10.2019 г. на КФН във връзка с промени на наименованието на фонда и Решение 243-ДФ/17.04.2024 г. на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзорна инвестиционната дейност" във връзка с промяна на наименованието на фонда
 • Договорен фонд "ДСК Стабилност - Европейски акции" - разрешение за организиране и управление № 97–ДФ от 10.04.2012 г. издадено на база на Решение 213-ДФ/23.03.2012 г. на КФН
 • Договорен фонд "ДСК Стабилност - Немски акции" - разрешение за организиране и управление № 149-ДФ/19.08.2015  г. от КФН, издадено на база Решение 98-ДФ/08.02.2013 г. на КФН
 • Договорен фонд "ДСК Консервативен фонд” (предходни наименования "ДСК Алтернатива 1", "ДСК Фонд на паричния пазар") - разрешение за организиране и управление № 122-ДФ/28.02.2013  г. от КФН, издадено на база на Решение 99-ДФ/08.02.2013 г. на КФН. От м. септември 2018 г. фондът притежава ново разрешение № 180-ДФ/25.09.2018 г. от КФН, издадено на база на Решение 99-ДФ/08.02.2013 г. на КФН и Решение 764-ДФ/30.07.2018 г. на КФН във връзка с промени на наименованието на фонда. От м. юли 2023 г. фондът притежава ново Разрешение 208-ДФ/12.07.2023, издадено на основание Решение 99-ДФ/08.02.2013 г., Решение 764-ДФ/30.07.2018 г. и Решение № 528-ДФ/09.05.2023 г. във връзка с промяна на наименованието.
 • Договорен фонд "ДСК Стабилност - Европейски акции 3"  (предишно име "ДСК Алтернатива 2") - разрешение за организиране и управление № 121-ДФ/28.02.2013 г. от КФН, издадено на база на Решение 100-ДФ/08.02.2013 г. на КФН. От м. септември 2018 г. фондът притежава ново разрешение № 181-ДФ/25.09.2018 г. от КФН, издадено на база на Решение 100-ДФ/08.02.2013 г. на КФН и Решение 767-ДФ/30.07.2018 г. на КФН във връзка с промени на наименованието на фонда, разрешение за организиране и управление №203-ДФ/17.01.2023 г. от КФН, издадено на база на Решение 799-ДФ/19.10.2022 г. на КФН във връзка с промени на наименованието на фонда 
 • Договорен фонд "ДСК Стабилност - Европейски акции 2" (предишно име „ДСК Алтернатива”) - разрешение за организиране и управление № 129–ДФ от 03.06.2013  г. от КФН, издадено на база на Решение 338-ДФ/07.05.2013 г. на КФН; Разрешение № 202-ДФ/18.10.2022 г., издадено на база решение 338-ДФ/07.05.13 г. и 585-ДФ/13.07.22 г. ;
 • Договорен фонд „ДСК Глобални компании” - разрешение за организиране и управление № 157–ДФ/14.11.2016  г. от КФН, издадено на база на Решение 763-ДФ/03.11.2016 г. на КФН
 • Договорен фонд „ДСК Динамика” - разрешение за организиране и управление 177–ДФ/12.07.2018  г. от КФН, издадено на основание Решение 671-ДФ/05.07.2018 г. на КФН
 • НИФ „ДСК-ОТП Премиум Микс“  - разрешение за организиране и управление № 7-НИФ от 11.01.2021 г. от КФН, издадено на основание Решение № 937-НИФ/ 23.12.2020 г.на КФН. Фондът е национален инвестиционен фонд, което е различно от колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ.
 • НИФ „ДСК  Стабилност - Еврооблигации" (предишно име НИФ „ДСК Хоризонт 2030“)  - разрешение за организиране и управление № 15-НИФ от 25.04.2024 г. от КФН, издадено на основание Решение №  573-НИФ/ 10.08.2021 г. и 130-НИФ/ 08.03.2024 г. на КФН във връзка с промени на наименованието на фонда; разрешение за организиране и управление № 9-НИФ от 01.09.2021 г. от КФН, издадено на основание Решение № 573-НИФ/ 10.08.2021 г.на КФН. Фондът е национален инвестиционен фонд, което е различно от колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ.
 • НИФ „ДСК  Стабилност - Европейски акции 5" (предишно име „ДСК Хоризонт 2035”)  - разрешение за организиране и управление № 14-НИФ от 12.01.2024 г. от КФН, издадено на основание Решение № 574-НИФ/ 10.08.2021 г.на КФН и 996-НИФ/ 06.11.2023 г. на КФН във връзка с промени на наименованието на фонда; разрешение за организиране и управление № 10-НИФ от 01.09.2021 г. от КФН, издадено на основание Решение № 574-НИФ/ 10.08.2021 г. на КФН. Фондът е национален инвестиционен фонд, което е различно от колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ.
 • НИФ „ДСК  Стабилност - Европейски акции 4" (предишно име „ДСК Хоризонт 2040”) - разрешение за организиране и управление № 13-НИФ от 13.11.2023 г. от КФН, издадено на основание Решение № 575-НИФ/ 10.08.2021 г. и 828-НИФ/ 25.08.2023 г. на КФН във връзка с промени на наименованието на фонда; разрешение за организиране и управление № 11-НИФ от 01.09.2021 г. от КФН, издадено на основание Решение № 575-НИФ/ 10.08.2021 г. на КФН. Фондът е национален инвестиционен фонд, което е различно от колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ

   ЛИЦЕНЗ

   Акционери в “ДСК Управление на активи” АД са  “Банка ДСК” АД с 25 % и  ОТП Фонд Мениджмънт със 75%.

    

   МЕНИДЖМЪНТ  

   Управителен съвет

   ное 12, 2020, 12:18
   Load more comments
   Comment by from

   Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.