green-header

Какви са предимствата и рисковете?

"ДСК Стабилност - Европейски акции 5" има за цел защита на нарастването на стойността на инвестициите - нетната стойност на активите на един дял (НСАД), изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 102% от НСАД, изчислена към последния работен ден от „отворения период”.

В допълнение, чрез подходящите финансови инструменти, включени в портфейла на Фонда, той дава възможност за нарастване на стойността на вложените средства над защитения размер при покачване на стойността на индекс/и на акции на европейски компании през предвидения "ограничен период".


Инвестирането в дялове на Фонда е свързано с поемане на нисък до умерен риск. Възможният по-висок риск на Фонда се базира на предвидените инвестиции в деривативни финансови инструменти. Същевременно основната част от активите на Фонда ще се инвестират в нискорискови инструменти, което води до понижаване на общия риск.

Инвестирането в дялове на „ДСК Стабилност – Европейски акции 5“ е свързано с определени рискове, като пазарен кредитен, ликвиден, лихвен, оперативен риск и др. Подробно описание на рисковете е представено в Раздел „Рисков профил и рискови фактори” от Проспекта на Фонда и инвеститорите следва да се запознаят с тях, преди да вземат инвестиционно решение.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността  на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и с Основният информационен документ на съответния фонд. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД (dskam.bg), като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК”, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време.