green-header

Новини

Отворен период на "ДСК Стабилност - Европейски акции 5"

"ДСК Стабилност - Европейски акции 5" е национален договорен фонд, чиито основни инвестиционни цели са защита на нарастването на стойността на инвестициите - нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 102% от нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „отворения период”). Съгласно действащото законодателство, фондът е национален инвестиционен фонд, което е различно от колективна инвестиционна схема.

В допълнение, Фондът дава възможност и за нарастване на стойността над защитения размер чрез експозиция към индекс/и върху акции на европейски компании - при евентуално покачване на стойността на индекса/и в края на „ограничения период“, чрез използването на деривативни финансови инструменти. Стратегията на Фонда предвижда чрез тези инструменти Фондът да участва в евентуалното повишаване на стойността на базовия актив, върху който са закупени съответните деривативни инструменти, но същевременно да бъде предпазен от понижаване на стойността на базовия актив.

За изпълнение на инвестиционните цели, дейността на Фонда е условно разделена на периоди – „отворен“ и „ограничен“. По време на отворения период, който ще е с продължителност около 2 месеца, фондът активно ще набира средства от инвеститорите. През ограничения период, който ще е с продължителност около 3 години, той ще осъществява своите основни цели. 

Фондът набира средства от клиентите през настоящия „отворен период“, който продължава до 1 март 2024. От следващия ден започва „ограничения период“, който продължава до 18 декември 2026 г. 

Инвестирането в дялове на „ДСК Стабилност – Европейски акции 5“ е свързано с определени рискове, като пазарен кредитен, ликвиден, лихвен, оперативен риск и др. Подробно описание на рисковете е представено в Раздел „Рисков профил и рискови фактори” от Проспекта на Фонда и инвеститорите следва да се запознаят с тях, преди да вземат инвестиционно решение.