green-header

Новини

News image

Промяна в наименованието и Правилата на НДФ „ДСК Хоризонт 2035”

С Решения от 06.11.2023 г. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промени в правилата на национален договорен фонд „ДСК Хоризонт 2035”, които влизат в сила на 06.01.2024 г. Считано от тази дата се променя и наименованието на Фонда, което става „ДСК Стабилност – Европейски акции 5”.

Промените в правилата на Фонда се отнасят до следното:

1. Промяна в инвестиционните цели, стратегия и политика на Фонда

Основни цели на Фонда са защита на нарастването на стойността на инвестициите на притежателите на дялове във Фонда, както и (по възможност) нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове над защитения размер посредством реализиране на максималния възможен доход от Фонда при поемане на нисък до умерен риск, както и осигуряване на максимална ликвидност на притежателите на дялове през „отворения период“.

Въвеждат се инвестиционни цикли. Всеки инвестиционен цикъл е с продължителност от приблизително 3 (три) години и включва два основни периода.

Първият основен период е наречен „отворен период” и е с продължителност от приблизително 2 (два) месеца. През този период се извършва активно набиране на средства от инвеститорите. Това е и периодът, през който инвеститорите, закупили дялове на Фонда през предходни инвестиционни цикли и желаещи да направят обратно изкупуване, е препоръчително да продадат своите дялове обратно на Фонда.

По време на „отворения период” активите на Фонда се инвестират преимуществено в инструменти на паричния пазар, акции/ дялове на колективни инвестиционни схеми и/ или банкови депозити.

Вторият основен период е наречен „ограничен период” и е с продължителност от приблизително 3 (три) години. „Ограниченият период” започва да тече на първия ден след изтичането на „отворения период”.

През „ограничения период” Фондът осъществява своите основни цели – осигуряване на защита на нарастването на стойността на инвестициите на притежателите на дялове във Фонда и реализиране на капиталова печалба. Защита на нарастването на стойността на инвестицията през този период означава нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „ограничения период”, да бъде не по-ниска от 102 (сто и две) на сто от нетната стойност на активите на един дял, изчислена към последния работен ден от „отворения период”.

Основната част от активите на Фонда през „ограничения период” ще бъдат инвестирани в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, държава членка или трета държава, общински облигации, корпоративни облигации и/ или банкови депозити.

С цел реализиране на капиталова печалба, част от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани по такъв начин, че да се осигури експозиция към индекси върху акции на европейски компании, най-вече чрез инвестиции в деривативни финансови инструменти.

„Междинен период” е част от „ограничения период”. Продължителността на междинния период е приблизително 1 (един) месец. В рамките на всеки „ограничен период” има 2 (два) „междинни периода”, като началото на първия „междинен период” е приблизително 12 (дванадесет) месеца след началото на „ограничения период”, а началото на следващия „междинен период” e приблизително 12 (дванадесет) месеца след началото на предходния „междинен период” от същия „ограничен период”.

„Междинните периоди” в рамките на „ограничен период” се предвиждат в интерес на инвеститорите, с цел осигуряване на ликвидност на инвестициите им при по-добри условия в определени цикли от „ограничения период”. Инвеститорите следва да имат предвид, че закупилите дялове през „междинните периоди” няма да могат да разчитат на защита на нарастването на стойността на своята инвестиция в края на „ограничения период”.

Управляващото дружество ще информира притежателите на дялове и останалите инвеститори за точната дата, на която ще започва всеки „отворен”/ „ограничен” период от инвестиционния цикъл на Фонда, както и за всеки „междинен период” в рамките на „ограничения период”, най-малко 30 дни преди започването на съответния период чрез съобщения:

  • на всички „гишета”, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от Фонда;
  • на Интернет страницата на Управляващото дружество.

2. Промяна в разходите за издаване и обратно изкупуване на дялове

2.1. Фондът е задължен постоянно да предлага дяловете си на инвеститорите по емисионна стойност, основана на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането в размер, както следва:

a) за „отворения период”: 0.00%;

б) за „ограничения период”: 5% от нетната стойност на активите на един дял;

в) за „междинния период”: 1% от нетната стойност на активите на един дял.

При възлагане на дистрибуцията на дялове на Фонда на трето лице, е възможно дистрибуторът да начислява за сметка на инвеститора такси при продажбата на дялове на Фонда, но размерът на тези такси при продажба на дяловете не може да надхвърля:

а) за „отворения период”: 0.50% от нетната стойност на активите на един дял;

б) за „ограничения” и „междинния” период: 0.00%.

Горепосочените такси на дистрибутора се дължат отделно от разходите по емитирането.

2.2. Фондът е задължен, по искане на притежателите на дялове, да изкупува обратно дяловете си по цена, основана на нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по обратно изкупуване, като намалението е в размер, както следва:

a) за „отворения период”: 0.00%;

б) за „ограничения период”: 10% от нетната стойност на активите на един дял;

в) през „междинния” период: 2% от нетната стойност на активите на един дял.

При възлагане на дистрибуцията на дялове на Фонда на трето лице, дистрибуторът няма право да начислява за сметка на инвеститора такси при обратно изкупуване на дялове на Фонда.

3. Отпадане на поръчките за периодична покупка по инвестиционен план

Отпада възможността да се подават поръчки за периодична покупка на дялове на Фонда по инвестиционен план.

4. Намаляване на размера на възнаграждението на Управляващото дружество

Възнаграждението на Управляващото дружество се намалява от 2.00 на сто на 1.00 на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда, като остава възможността Управляващото дружество да се откаже от част от това възнаграждение.

 

Промените в Правилата на Фонда влизат в сила на 06.01.2024 г.

Одобрените Правила на Фонда, както и актуализираните Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите (в сила от 06.01.2024 г.), може да намерите на интернет страница на „ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg.

 

Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Основния информационен документ преди вземането на окончателно инвестиционно решение. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език на следната хипервръзка: https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf