green-header

Новини

News image

Оповестяване на емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на дялове от управляваните от "ДСК Управление на активи" АД фондове

С Решения от 11.07.2023 г. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промени в правилата на инвестиционните фонове, управлявани от "ДСК Управление на активи" АД, в сила от 09.07.2023 г.

Съгласно промените, до края на работния ден, в който се извършва изчисляването на нетната стойност на активите (НСА) един дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете на фондовете, Управляващото дружество ще публикува тези данни на интернет страницата си и ще уведомява Дистрибутора за изчислените НСА и НСА на дял на Фонда. Във връзка с гореизложеното, дистрибуторът на дялове на управляваните от "ДСК Управление на активи" АД фондове, ще преустанови оповестяването на изчислените НСА на дял, емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, считано от 01.08.2023 г. Актуална информация за изчислените стойности ще продължи да бъде налична на интернет сайта на Управляващото дружество.

 

 

 

Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Основен информационен документ преди вземането на окончателно инвестиционно решение. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД www.dskam.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език на следната хипервръзка: https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf.