green-header

Новини

News image

Промяна в наименованието и Правилата на ДФ „ДСК Алтернатива 1”

С Решениe от 09.05.2023 г. Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промени в правилата на договорен фонд „ДСК Алтернатива 1”, които влизат в сила на 09.07.2023 г. Считано от тази дата се променя и наименованието на Фонда на „ДСК Консервативен фонд”.

 

Промените в правилата на фонда се отнасят до следното:

1. Отпадане на ограничението относно кръга на инвеститорите, които могат да придобиват дялове на Фонда

Отпада ограничението само физически лица да записват дялове на Фонда.

Вече всички инвеститори (физически или юридически, местни или чуждестранни лица) ще могат да придобиват дялове от Фонда.

2. Промяна в инвестиционните цели, стратегия и политика на Фонда

Фондът ще инвестира преимуществено в дългови и в по-малка степен в дялови финансови инструменти.

Инвестиционната стратегия на Фонда ще предвижда реализирането предимно на текущи доходи от дългови ценни книжа и други дългови финансови инструменти с фиксирана доходност и в по-малка степен на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от финансови инструменти и парични средства.

3. Промяна в рисковия профил на Фонда

Рисковият профил на Фонда ще се промени от „нисък” на „нисък до умерен” риск.

Възможният по-висок риск на Фонда се базира на добавената възможност за инвестиции в дялови ценни книжа, които традиционно се свързват с по-висок риск в сравнение с дълговите финансови инструменти. Същевременно основната част от активите на Фонда ще продължи да се инвестира предимно в по-нискорискови дългови инструменти.

4. Промяна в размера на възнаграждението на Управляващото дружество

Възнаграждението на Управляващото дружество се увеличава от 1.00 на сто на 1.25 на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда, като остава възможността Управляващото дружество да се откаже от част от това възнаграждение.

5. Промяна в минималния размер на инвестицията

Минималната стойност на дяловете, които инвеститорът ще може да закупи по една сделка, както при първоначална инвестиция, така и при всяко следващо нейно увеличение, се променя от 500 (петстотин) лв. на 100 (сто) лева. Минималната стойност на дяловете, които инвеститорът ще може да продаде обратно на Фонда по една сделка, е 100 (сто) лева.

 

Промените в Правилата на Фонда влизат в сила на 09.07.2023 г.

Одобрените Правила на Фонда, както и актуализираните Проспект и Основен информационен документ (в сила от 09.07.2023 г.), може да намерите на интернет страница на „ДСК Управление на активи” АД https://dskam.bg/.

Настоящото съобщение е с информационна цел и не представлява инвестиционна консултация, съвет, препоръка за инвестиране или инвестиционно проучване. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, печалба не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Моля, запознайте се с Проспекта и с Основния информационен документ на Фонда преди вземането на окончателно инвестиционно решение. Документите са на български език и са достъпни на интернет страницата на УД „ДСК Управление на активи” АД https://dskam.bg/, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офиса на Управляващото дружество или в офисите на „Банка ДСК” АД, определени за точка на дистрибуция, всеки работен ден в рамките на работното им време. Инвеститорите могат да получат резюме на правата си на български език на следната хипервръзка: https://dskam.bg/docs/librariesprovider3/dskam/documents/unitholders-rights.pdf