green-header

Новини

Промяна в Правилата на ДФ ДСК Стабилност – Европейски акции и ДФ ДСК Стабилност – Немски акции по отношение на таксите през ограничените периоди

С Решения от 07.12.2020 г. Комисията за финансов надзор одобри промени в правилата на договорен фонд ДФ ДСК Стабилност – Европейски акции и ДФ ДСК Стабилност – Немски акции, които влизат в сила на 04.01.2021 г.
С промените е предвидено Управляващото дружество да започне да начислява такси за издаване и обратно изкупуване на дялове през ограничените периоди (включително междинните периоди), чиито размер ще бъде същия като начислявания до този момент от Дистрибутора, а именно:
1. При издаване на дялове:
а) за „ограничения период” - 5% (пет на сто) от нетната стойност на активите на един дял;
б) за „междинния период” - 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял.
2. При обратно изкупуване на дялове:
а) за „ограничения период” - 10% (десет на сто) от нетната стойност на активите на един дял;
б) за „междинния период” - 2% (две на сто) от нетната стойност на активите на един дял.
Същевременно Дистрибуторът няма да има право да начислява такси при продажба и обратно изкупуване на дялове през ограничените периоди (включително междинните периоди) и по този начин разходите за инвеститорите, в резултат на измененията в правилата, ще останат без промяна.
Допълнително, с промените се предвижда, че Управляващото дружество се отказва изцяло от таксите по емитиране и обратно изкупуване на дялове, които инвеститорите заплащат през ограничените и междинните периоди, като тези такси ще остават в полза на съответния фонд.
В случай, че притежателите на дялове не са съгласни с промените в Правилата, те могат да продадат обратно дяловете си на фондовете в срока до влизане в сила на промените в Правилата.
Одобрените Правила на ДФ ДСК Стабилност – Европейски акции и ДФ ДСК Стабилност – Немски акции (в сила от 04.01.2021 г.) може да намерите в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на Фонда в рамките на работното им време и на интернет страница на „ДСК Управление на активи” АД (www.dskam.bg)