green-header

Новини

News image

Tримесечни отчети към 31.12.2008 г. на "ДСК Взаимни фондове"

Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД уведомява всички заинтересовани, на основание чл.191 от ЗППЦК, че е представило на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса – София” АД, тримесечни отчети към 31.12.2008 г. на управляваните от него договорни фондове – „ДСК Стандарт”, „ДСК Баланс”, „ДСК Растеж” и „ДСК Имоти”. Желаещите могат да се запознаят с отчетите на интернет страница: www.dskam.bg и на адрес: гр.София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 19, ет. 7, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч.