green-header

Новини

News image

Tримесечни отчети към 31.12.2007 г. на договорните фондове "ДСК Стандарт", "ДСК Баланс" и "ДСК Растеж"

Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД уведомява всички заинтересовани, на основание чл.191 от ЗППЦК, че е представило на Комисията за финансов надзор и на „Българска фондова борса – София” АД, тримесечни отчети към 31.12.2007 г. на управляваните от него договорни фондове – „ДСК Стандарт”, „ДСК Баланс” и „ДСК Растеж”. Желаещите могат да се запознаят с отчетите на интернет страница: www.dskam.bg и на адрес: гр.София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 19, ет. 7, всеки работен ден от 9 ч. до 17 ч.