green-header

Новини

News image

Уведомление до инвеститорите в договорни фондове „ДСК Стандарт”, ДСК Баланс”, „ДСК Растеж” и „ДСК Имоти”

На 25.03.2010 г. УД „ДСК Управление на активи” АД (Дружеството) подаде молба до „Българска фондова борса-София” АД (БФБ) за прекратяване на регистрацията на договорни фондове „ДСК Стандарт”, ДСК Баланс”, „ДСК Растеж” и „ДСК Имоти” (Фондовете), на основание чл. 38, ал. 1, т. 2, предложение 3 от Част III от Правилника за дейността на БФБ и решение на Управителния съвет на Дружеството. Взетото решение е обусловено от факта, че на пода на БФБ не са сключвани сделки с техни дялове от момента на регистрацията им до сега .

Прекратяването на регистрацията на Фондовете на „Българска фондова борса-София” АД не оказва влияние върху задължението на Фондовете постоянно да издават (продават) и изкупуват обратно своите дялове чрез офисите (точките за дистрибуция), осигурени от „ДСК Управление на активи” АД.